PTY là gì? Nghĩa của từ pty

PTY là gì?

PTY“Proprietary” trong tiếng Anh.

PTY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PTY“Proprietary”.

Proprietary: Độc quyền.
Thường dùng để chỉ các công ty và doanh nghiệp, khi thấy "Pty Ltd" (proprietary limited) thì có thể hiểu đó là công ty "trách nhiệm hữu hạn độc quyền".

Một số kiểu PTY viết tắt khác:

Programme Type: Loại chương trình.

Tocumen International Airport: Sân bay quốc tế Tocumen.
Tên sân bay tại Panama, với mã là PTY.

Giải thích ý nghĩa của PTY

PTY có nghĩa “Proprietary”, dịch sang tiếng Việt là “Độc quyền”.