PUBMED là gì? Nghĩa của từ pubmed

PUBMED là gì?

PUBMED“Publisher MEDLINE” trong tiếng Anh.

PUBMED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PUBMED“Publisher MEDLINE”.

Publisher MEDLINE: Nhà xuất bản MEDLINE.

Một số kiểu PUBMED viết tắt khác:

Public MEDLINE: MEDLINE công cộng.

Giải thích ý nghĩa của PUBMED

PUBMED có nghĩa “Publisher MEDLINE”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà xuất bản MEDLINE”.