PVI là gì? Nghĩa của từ pvi

PVI là gì?

PVI“PetroVietnam Insurance” trong tiếng Anh.

PVI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PVI“PetroVietnam Insurance”.

PetroVietnam Insurance: Bảo hiểm dầu khí Việt Nam.
Tên đầy đủ PetroVietnam Insurance Joint-Stock Company (PVI Vietnamese: Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam).

Một số kiểu PVI viết tắt khác:

Positive Volume Index: Chỉ số âm lượng tích cực.

Pulmonary Vein Isolation: Cô lập tĩnh mạch phổi.

Pleth Variability Index: Chỉ số biến đổi nhịp tim.

Power Vehicle Innovation: Cải tiến xe điện.

Giải thích ý nghĩa của PVI

PVI có nghĩa “PetroVietnam Insurance”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo hiểm dầu khí Việt Nam”.