PWC là gì? Nghĩa của từ pwc

PWC là gì?

PWC“PieceWise Constant” trong tiếng Anh.

PWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng PWC“PieceWise Constant”.

PieceWise Constant: PieceWise Constant.
mô tả một hàm toán học.

Một số kiểu PWC viết tắt khác:

PricewaterhouseCoopers: PricewaterhouseCoopers.
PwC, công ty kế toán quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của PWC

PWC có nghĩa “PieceWise Constant”, dịch sang tiếng Việt là “PieceWise Constant”.