QBLTD là gì? Nghĩa của từ qbltd

QBLTD là gì?

QBLTD“Quĩ bảo lãnh tín dụng” trong tiếng Việt.

QBLTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QBLTD“Quĩ bảo lãnh tín dụng”.

Quĩ bảo lãnh tín dụng.

Giải thích ý nghĩa của QBLTD

QBLTD có nghĩa “Quĩ bảo lãnh tín dụng” trong tiếng Việt.