QCHQ là gì? Nghĩa của từ qchq

QCHQ là gì?

QCHQ“Quân chủng Hải quân” trong tiếng Việt.

QCHQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QCHQ“Quân chủng Hải quân”.

Quân chủng Hải quân.

Giải thích ý nghĩa của QCHQ

QCHQ có nghĩa “Quân chủng Hải quân” trong tiếng Việt.