QCKT là gì? Nghĩa của từ qckt

QCKT là gì?

QCKT“Quy chuẩn kĩ thuật” trong tiếng Việt.

QCKT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QCKT“Quy chuẩn kĩ thuật”.

Quy chuẩn kĩ thuật.

Giải thích ý nghĩa của QCKT

QCKT có nghĩa “Quy chuẩn kĩ thuật” trong tiếng Việt.