QG là gì? Nghĩa của từ qg

QG là gì?

QG“Quốc gia” trong tiếng Việt.

QG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QG“Quốc gia”.

Quốc gia.

Giải thích ý nghĩa của QG

QG có nghĩa “Quốc gia” trong tiếng Việt.