QL là gì? Nghĩa của từ ql

QL là gì?

QL“Quản lý” trong tiếng Việt.

QL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QL“Quản lý”.

Quản lý.

Giải thích ý nghĩa của QL

QL có nghĩa “Quản lý” trong tiếng Việt.