QLDA là gì? Nghĩa của từ qlda

QLDA là gì?

QLDA“Quản lý dự án” trong tiếng Việt.

QLDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QLDA“Quản lý dự án”.

Quản lý dự án.

Giải thích ý nghĩa của QLDA

QLDA có nghĩa “Quản lý dự án” trong tiếng Việt.