QLĐT là gì? Nghĩa của từ qlđt

QLĐT là gì?

QLĐT“Quản lý đào tạo” trong tiếng Việt.

QLĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QLĐT“Quản lý đào tạo”.

Quản lý đào tạo.

Giải thích ý nghĩa của QLĐT

QLĐT có nghĩa “Quản lý đào tạo” trong tiếng Việt.