QSAR là gì? Nghĩa của từ qsar

QSAR là gì?

QSAR“Quantitative Structure - Activity Relationship” trong tiếng Anh.

QSAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QSAR“Quantitative Structure - Activity Relationship”.

Quantitative Structure - Activity Relationship: Mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc - hoạt tính.

Giải thích ý nghĩa của QSAR

QSAR có nghĩa “Quantitative Structure - Activity Relationship”, dịch sang tiếng Việt là “Mối quan hệ định lượng giữa cấu trúc - hoạt tính”.