QSDĐ là gì? Nghĩa của từ qsdđ

QSDĐ là gì?

QSDĐ“Quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.

QSDĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QSDĐ“Quyền sử dụng đất”.

Quyền sử dụng đất.

Giải thích ý nghĩa của QSDĐ

QSDĐ có nghĩa “Quyền sử dụng đất” trong tiếng Việt.