QST là gì? Nghĩa của từ qst

QST là gì?

QST“Quantum Science and Technology” trong tiếng Anh.

QST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QST“Quantum Science and Technology”.

Quantum Science and Technology: Khoa học và Công nghệ Lượng tử.

Một số kiểu QST viết tắt khác:

Quantitative Sensory Testing: Kiểm tra định lượng cảm quan.

Quantitative storytelling: Kể chuyện định lượng.

Quasi-Static Tunnelling: Đường hầm gần tĩnh.

Quiet System Technology: Công nghệ hệ thống yên tĩnh.

Quetta Shura Taliban.

Quench and Self-Temper: Quench và Self-Temper.

Quebec Sales Tax: Thuế bán hàng Quebec.

Quadratic Synchronous Transit: Chuyển tuyến đồng bộ bậc hai.

Quick-Step Floors: Tầng bước nhanh.

Giải thích ý nghĩa của QST

QST có nghĩa “Quantum Science and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học và Công nghệ Lượng tử”.