QTK là gì? Nghĩa của từ qtk

QTK là gì?

QTK“Quỹ tiết kiệm” trong tiếng Việt.

QTK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QTK“Quỹ tiết kiệm”.

Quỹ tiết kiệm.
Số tiền được giữ lại nhằm mục đích tiết kiệm, thường được một cá nhân hay tổ chức gửi vào ngân hàng.

Giải thích ý nghĩa của QTK

QTK có nghĩa “Quỹ tiết kiệm” trong tiếng Việt.