QTKD là gì? Nghĩa của từ qtkd

QTKD là gì?

QTKD“Quản trị kinh doanh” trong tiếng Việt.

QTKD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng QTKD“Quản trị kinh doanh”.

Quản trị kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của QTKD

QTKD có nghĩa “Quản trị kinh doanh” trong tiếng Việt.