RCE là gì? Nghĩa của từ rce

RCE là gì?

RCE“Remote Code Execution” trong tiếng Anh.

RCE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RCE“Remote Code Execution”.

Remote Code Execution: Thực thi mã từ xa.
Thuật ngữ dùng trong bảo mật máy tính.

Một số kiểu RCE viết tắt khác:

Remote Component Environment: Môi trường thành phần từ xa.

Recursive Competitive Equilibrium: Cân bằng cạnh tranh đệ quy.

Giải thích ý nghĩa của RCE

RCE có nghĩa “Remote Code Execution”, dịch sang tiếng Việt là “Thực thi mã từ xa”.