REBRO là gì? Nghĩa của từ rebro

REBRO là gì?

REBRO“Rebroadcast” trong tiếng Anh.

REBRO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng REBRO“Rebroadcast”.

Rebroadcast: Phát lại.

Giải thích ý nghĩa của REBRO

REBRO có nghĩa “Rebroadcast”, dịch sang tiếng Việt là “Phát lại”.