REC là gì? Nghĩa của từ rec

REC là gì?

REC“Recording” trong tiếng Anh.

REC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng REC“Recording”.

Recording: Ghi.
Đề cập đến việc ghi lại thứ gì đó vào thiết bị lưu trữ, chẳng hạn như là "ghi âm".

Một số kiểu REC viết tắt khác:

Renewable Energy Certificate: Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo.
Một loại giấy chứng nhận của Hoa Kỳ.

Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe: Trung tâm Môi trường Khu vực Trung và Đông Âu.

Giải thích ý nghĩa của REC

REC có nghĩa “Recording”, dịch sang tiếng Việt là “Ghi”.