RECAP là gì? Nghĩa của từ recap

RECAP là gì?

RECAP“Recapitalization” trong tiếng Anh.

RECAP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RECAP“Recapitalization”.

Recapitalization: Tái cấp vốn.
Thường được xuất hiện trong cụm từ Dividend recapitalization,hay dividend recap (tái cấp vốn cổ tức).

Một số kiểu RECAP viết tắt khác:

Recap sequence: Điểm qua tập trước.
Thuật ngữ thường sử dụng trong phim truyện, phim truyền hình. Nó là một đoạn có nội dung ngắn, tóm tắt những gì đã diễn ra ở tập trước đó.

Giải thích ý nghĩa của RECAP

RECAP có nghĩa “Recapitalization”, dịch sang tiếng Việt là “Tái cấp vốn”.