REF là gì? Nghĩa của từ ref

REF là gì?

REF“Reference” trong tiếng Anh.

REF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng REF“Reference”.

Reference: Tài liệu tham khảo.

Một số kiểu REF viết tắt khác:

Research Excellence Framework: Khung Nghiên cứu Xuất sắc.

Renewable Energy Foundation: Quỹ năng lượng tái tạo.

Robotech Expeditionary Force: Lực lượng viễn chinh Robotech.

Rapid Equipping Force: Lực lượng trang bị nhanh.

Railway Engineers Forum: Diễn đàn kỹ sư đường sắt.

Reorganization of Elementary Functions: Tổ chức lại các chức năng cơ bản.

Roma Education Fund: Quỹ giáo dục Roma.

Research Evaluation Framework: Khung đánh giá nghiên cứu.

Renewable Energy Focus: Tập trung vào năng lượng tái tạo.

Risk Equalization Fund: Quỹ bình đẳng rủi ro.

Restore the Earth Foundation: Khôi phục Tổ chức Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của REF

REF có nghĩa “Reference”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu tham khảo”.