REG là gì? Nghĩa của từ reg

REG là gì?

REG“Register” trong tiếng Anh.

REG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng REG“Register”.

Register: Đăng ký.

Một số kiểu REG viết tắt khác:

Regulation: Quy định.

Regal Entertainment Group: Nhóm giải trí vương giả.

Rwanda Energy Group: Tập đoàn năng lượng Rwanda.

Restaurant Enterprises Group: Nhóm doanh nghiệp nhà hàng.

Referring Expression Generation: Giới thiệu Biểu thức Tạo.

Raising for Effective Giving: Nâng cao để Cho đi Hiệu quả.

Rheoencephalography.

Referendum Engagement Group: Nhóm tham gia trưng cầu dân ý.

Radar Equipment Group: Nhóm thiết bị radar.

Recovered Energy Generation: Sản xuất năng lượng phục hồi.

Renewable Energy Group: Nhóm năng lượng tái tạo.

Registered: Đăng ký.

Real Escape Game: Trò chơi thoát thực.

Random Event Generators: Trình tạo sự kiện ngẫu nhiên.

Residential Expert Group: Nhóm chuyên gia về dân cư.

Registration: Sự đăng ký.

Respiratory Effectiveness Group: Nhóm Hiệu quả về Hô hấp.

Giải thích ý nghĩa của REG

REG có nghĩa “Register”, dịch sang tiếng Việt là “Đăng ký”.