REV là gì? Nghĩa của từ rev

REV là gì?

REV“Research and Expedition Vessel” trong tiếng Anh.

REV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng REV“Research and Expedition Vessel”.

Research and Expedition Vessel: Tàu nghiên cứu và thám hiểm.

Một số kiểu REV viết tắt khác:

Remote Engineering and Virtual: Kỹ thuật từ xa và ảo.

Retail ECommerce Ventures: Công ty kinh doanh thương mại điện tử bán lẻ.

Reforming the Energy Vision: Cải cách Tầm nhìn Năng lượng.

Reticuloendotheliosis virus: Virus gây bệnh màng lưới.

Giải thích ý nghĩa của REV

REV có nghĩa “Research and Expedition Vessel”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu nghiên cứu và thám hiểm”.