RGDS là gì? Nghĩa của từ rgds

RGDS là gì?

RGDS“Res Gestae Divi Saporis” trong tiếng Anh.

RGDS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RGDS“Res Gestae Divi Saporis”.

Res Gestae Divi Saporis: .

Giải thích ý nghĩa của RGDS

RGDS có nghĩa “Res Gestae Divi Saporis”, dịch sang tiếng Việt là “”.