RHQ là gì? Nghĩa của từ rhq

RHQ là gì?

RHQ“Regimental Headquarters” trong tiếng Anh.

RHQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RHQ“Regimental Headquarters”.

Regimental Headquarters: Sở chỉ huy trung đoàn.
Thuật ngữ được sử dụng trong quân đội.

Một số kiểu RHQ viết tắt khác:

Regional Headquarters: Trụ sở khu vực.

Giải thích ý nghĩa của RHQ

RHQ có nghĩa “Regimental Headquarters”, dịch sang tiếng Việt là “Sở chỉ huy trung đoàn”.