RLC là gì? Nghĩa của từ rlc

RLC là gì?

RLC“Rối loạn cương” trong tiếng Việt.

RLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RLC“Rối loạn cương”.

Rối loạn cương.

Giải thích ý nghĩa của RLC

RLC có nghĩa “Rối loạn cương” trong tiếng Việt.