RNG là gì? Nghĩa của từ rng

RNG là gì?

RNG“Random Number Generator” trong tiếng Anh.

RNG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RNG“Random Number Generator”.

Random Number Generator: Trình tạo số ngẫu nhiên.

Một số kiểu RNG viết tắt khác:

Relative Neighborhood Graph: Biểu đồ lân cận tương đối.

Renewable Natural Gas: Khí tự nhiên tái tạo.

Giải thích ý nghĩa của RNG

RNG có nghĩa “Random Number Generator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tạo số ngẫu nhiên”.