ROB là gì? Nghĩa của từ rob

ROB là gì?

ROB“Re-Order Buffer” trong tiếng Anh.

ROB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ROB“Re-Order Buffer”.

Re-Order Buffer: Đặt lại thứ tự bộ đệm.

Một số kiểu ROB viết tắt khác:

Robertsonian translocation: Chuyển vị Robertsonian.

Giải thích ý nghĩa của ROB

ROB có nghĩa “Re-Order Buffer”, dịch sang tiếng Việt là “Đặt lại thứ tự bộ đệm”.