ROT là gì? Nghĩa của từ rot

ROT là gì?

ROT“Rate One Turn” trong tiếng Anh.

ROT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ROT“Rate One Turn”.

Rate One Turn: Xếp hạng một lượt.

Một số kiểu ROT viết tắt khác:

Recording Of Transmission: Ghi lại quá trình truyền.

Right Occipito-Transverse: Chẩm phải-Ngang.

Refugee Olympic Athletes Team: Đội vận động viên Olympic tị nạn.

Rise Over Thermal: Tăng quá nhiệt.

Return On Time: Trở về đúng giờ.

Retroactive overtime: Thời gian làm thêm giờ hồi tố.

Republic Of Taiwan: Cộng hòa Đài Loan.

Raison Oblige Theory: Lý thuyết nghĩa vụ Raison.

Refugee Olympic Team: Đội Olympic tị nạn.

Retention Of Title: Giữ chức danh.

Republic Of Texas: Cộng hòa Texas.

Giải thích ý nghĩa của ROT

ROT có nghĩa “Rate One Turn”, dịch sang tiếng Việt là “Xếp hạng một lượt”.