RTX là gì? Nghĩa của từ rtx

RTX là gì?

RTX“Real-Time X-ray” trong tiếng Anh.

RTX là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RTX“Real-Time X-ray”.

Real-Time X-ray: Chụp X-quang thời gian thực.

Một số kiểu RTX viết tắt khác:

Resiniferatoxin.

Raytheon Technologies: Công nghệ Raytheon.

Repeats in toxins: Lặp lại trong chất độc.

Real-time ex-post: Bài đăng cũ theo thời gian thực.

Rituximab.

Giải thích ý nghĩa của RTX

RTX có nghĩa “Real-Time X-ray”, dịch sang tiếng Việt là “Chụp X-quang thời gian thực”.