RTZ là gì? Nghĩa của từ rtz

RTZ là gì?

RTZ“Real Time Zone” trong tiếng Anh.

RTZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RTZ“Real Time Zone”.

Real Time Zone: Múi giờ thực.

Một số kiểu RTZ viết tắt khác:

Radiotelevision Zagreb.

Return-To-Zero: Trở về 0.

Rio Tinto Zinc.

Giải thích ý nghĩa của RTZ

RTZ có nghĩa “Real Time Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Múi giờ thực”.