RUP là gì? Nghĩa của từ rup

RUP là gì?

RUP“Restricted Use Products” trong tiếng Anh.

RUP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng RUP“Restricted Use Products”.

Restricted Use Products: Sản phẩm bị hạn chế sử dụng.

Một số kiểu RUP viết tắt khác:

Rational Unified Process: Quy trình hợp nhất Rational.

Rural–Urban Proportional: Tỷ lệ Nông thôn-Thành thị.

Revolutionary Ukrainian Party: Đảng cách mạng Ukraine.

Raza Unida Party: Đảng Raza Unida.

Rockefeller University Press: Nhà xuất bản Đại học Rockefeller.

Rostov Universal Port: Cảng đa năng Rostov.

Rutgers University Press: Nhà xuất bản Đại học Rutgers.

Rear Underrun Protection: Bảo vệ dưới đáy sau.

Rupsi airport: Sân bay Rupsi.

Restricted Use Pesticide: Thuốc trừ sâu sử dụng hạn chế.

Research Unit for Practice: Đơn vị Nghiên cứu Thực hành.

Rural and Urban Political: Chính trị nông thôn và đô thị.

Giải thích ý nghĩa của RUP

RUP có nghĩa “Restricted Use Products”, dịch sang tiếng Việt là “Sản phẩm bị hạn chế sử dụng”.