S2 là gì? Nghĩa của từ s2

S2 là gì?

S2“Spinal nerve 2” trong tiếng Anh.

S2 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng S2“Spinal nerve 2”.

Spinal nerve 2: Thần kinh cột sống 2.

Giải thích ý nghĩa của S2

S2 có nghĩa “Spinal nerve 2”, dịch sang tiếng Việt là “Thần kinh cột sống 2”.