SAIT là gì? Nghĩa của từ sait

SAIT là gì?

SAIT“Southern Alberta Institute of Technology” trong tiếng Anh.

SAIT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SAIT“Southern Alberta Institute of Technology”.

Southern Alberta Institute of Technology: Học viện công nghệ Nam Alberta.
Tên của một cơ sở giáo dục lâu đời tại Canada, là một hệ thống cung cấp các chương trình nghề nghiệp.

Một số kiểu SAIT viết tắt khác:

South African Institute of Tax Practitioners: Học viện thuế Nam Phi.

South Australian Institute of Technology: Học viện Công nghệ Nam Úc.

Giải thích ý nghĩa của SAIT

SAIT có nghĩa “Southern Alberta Institute of Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện công nghệ Nam Alberta”.