SCOPE là gì? Nghĩa của từ scope

SCOPE là gì?

SCOPE“Structure-based combinatorial protein engineering” trong tiếng Anh.

SCOPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SCOPE“Structure-based combinatorial protein engineering”.

Structure-based combinatorial protein engineering: Kỹ thuật protein tổ hợp dựa trên cấu trúc.

Một số kiểu SCOPE viết tắt khác:

Summer Community Organization and Political Education: Tổ chức cộng đồng mùa hè và giáo dục chính trị.

Scientific Committee on Problems of the Environment: Ủy ban khoa học về các vấn đề của môi trường.

Standing Conference Of Public Enterprises: Hội nghị thường trực các doanh nghiệp đại chúng.

Strategic Concepts in Organizing and Policy Education: Các khái niệm chiến lược trong tổ chức và giáo dục chính sách.

Society for Conservation and Protection of Environment: Hội Bảo tồn và Bảo vệ Môi trường.

Society for Community Organisation and People’s Education: Xã hội Tổ chức Cộng đồng và Giáo dục Nhân dân.

Systems, Capabilities, Operations, Programs, & Enterprises: Hệ thống, Khả năng, Hoạt động, Chương trình và Doanh nghiệp.

South County Opportunity for the Purpose of Education: Cơ hội của Quận Nam cho Mục đích Giáo dục.

School of Continuing and Professional Education: Trường giáo dục thường xuyên và chuyên nghiệp.

Scoping Progress in Education: Phạm vi tiến bộ trong giáo dục.

Sonoma County Organization of Public Employees: Tổ chức công chức hạt Sonoma.

Simons Collaboration on Ocean Processes and Ecology: Hợp tác Simons về các Quá trình và Hệ sinh thái Đại dương.

Giải thích ý nghĩa của SCOPE

SCOPE có nghĩa “Structure-based combinatorial protein engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật protein tổ hợp dựa trên cấu trúc”.