SDĐ là gì? Nghĩa của từ sdđ

SDĐ là gì?

SDĐ“Sử dụng đất” trong tiếng Việt.

SDĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SDĐ“Sử dụng đất”.

Sử dụng đất.

Giải thích ý nghĩa của SDĐ

SDĐ có nghĩa “Sử dụng đất” trong tiếng Việt.