SDĐNN là gì? Nghĩa của từ sdđnn

SDĐNN là gì?

SDĐNN“Sử dụng đất nông nghiệp” trong tiếng Việt.

SDĐNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SDĐNN“Sử dụng đất nông nghiệp”.

Sử dụng đất nông nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của SDĐNN

SDĐNN có nghĩa “Sử dụng đất nông nghiệp” trong tiếng Việt.