SĐH là gì? Nghĩa của từ sđh

SĐH là gì?

SĐH“Sau đại học” trong tiếng Việt.

SĐH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SĐH“Sau đại học”.

Sau đại học.

Giải thích ý nghĩa của SĐH

SĐH có nghĩa “Sau đại học” trong tiếng Việt.