SĐK là gì? Nghĩa của từ sđk

SĐK là gì?

SĐK“Số đăng ký” trong tiếng Việt.

SĐK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SĐK“Số đăng ký”.

Số đăng ký.

Một số kiểu SĐK viết tắt khác:

Sổ đăng ký.

Giải thích ý nghĩa của SĐK

SĐK có nghĩa “Số đăng ký” trong tiếng Việt.