SDLC là gì? Nghĩa của từ sdlc

SDLC là gì?

SDLC“Systems Development Life Cycle” trong tiếng Anh.

SDLC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SDLC“Systems Development Life Cycle”.

Systems Development Life Cycle: Vòng đời phát triển hệ thống.

Một số kiểu SDLC viết tắt khác:

Synchronous Data Link Control: Kiểm soát liên kết dữ liệu đồng bộ.

Software Development Life Cycle: Chu trình phát triển phần mềm.

Software Delivery Lifecycle: Vòng đời phân phối phần mềm.

Secondary Binary Synchronous Data Link Control: Kiểm soát liên kết dữ liệu đồng bộ nhị phân thứ cấp.

Student Diversity Leadership Conference: Hội nghị Lãnh đạo Đa dạng Sinh viên.

Giải thích ý nghĩa của SDLC

SDLC có nghĩa “Systems Development Life Cycle”, dịch sang tiếng Việt là “Vòng đời phát triển hệ thống”.