SĐNĐ là gì? Nghĩa của từ sđnđ

SĐNĐ là gì?

SĐNĐ“Sông Đà Nam Định” trong tiếng Việt.

SĐNĐ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SĐNĐ“Sông Đà Nam Định”.

Sông Đà Nam Định.

Giải thích ý nghĩa của SĐNĐ

SĐNĐ có nghĩa “Sông Đà Nam Định” trong tiếng Việt.