SĐT là gì? Nghĩa của từ sđt

SĐT là gì?

SĐT“Số điện thoại” trong tiếng Việt.

SĐT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SĐT“Số điện thoại”.

Số điện thoại.

Giải thích ý nghĩa của SĐT

SĐT có nghĩa “Số điện thoại” trong tiếng Việt.