SĐTLA là gì? Nghĩa của từ sđtla

SĐTLA là gì?

SĐTLA“Sơn Đồng Tâm Long An” trong tiếng Việt.

SĐTLA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SĐTLA“Sơn Đồng Tâm Long An”.

Sơn Đồng Tâm Long An.

Giải thích ý nghĩa của SĐTLA

SĐTLA có nghĩa “Sơn Đồng Tâm Long An” trong tiếng Việt.