SEEP là gì? Nghĩa của từ seep

SEEP là gì?

SEEP“Special Education Expenditures Program” trong tiếng Anh.

SEEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEEP“Special Education Expenditures Program”.

Special Education Expenditures Program: Chương trình Chi tiêu cho Giáo dục Đặc biệt.

Một số kiểu SEEP viết tắt khác:

South-Eastern European Platform: Nền tảng Đông Nam Âu.

Giải thích ý nghĩa của SEEP

SEEP có nghĩa “Special Education Expenditures Program”, dịch sang tiếng Việt là “Chương trình Chi tiêu cho Giáo dục Đặc biệt”.