SEER là gì? Nghĩa của từ seer

SEER là gì?

SEER“Seasonal Energy Efficiency Ratio” trong tiếng Anh.

SEER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEER“Seasonal Energy Efficiency Ratio”.

Seasonal Energy Efficiency Ratio: Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng theo mùa.

Một số kiểu SEER viết tắt khác:

Surveillance, Epidemiology, and End Results: Giám sát, dịch tễ học và kết quả cuối cùng.

Giải thích ý nghĩa của SEER

SEER có nghĩa “Seasonal Energy Efficiency Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng theo mùa”.