SETAC là gì? Nghĩa của từ setac

SETAC là gì?

SETAC“Society for Environmental Toxicology and Chemistry” trong tiếng Anh.

SETAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SETAC“Society for Environmental Toxicology and Chemistry”.

Society for Environmental Toxicology and Chemistry: Hiệp hội Chất độc Môi trường và Hóa học.

Giải thích ý nghĩa của SETAC

SETAC có nghĩa “Society for Environmental Toxicology and Chemistry”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Chất độc Môi trường và Hóa học”.