SEU là gì? Nghĩa của từ seu

SEU là gì?

SEU“Single Event Upset” trong tiếng Anh.

SEU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SEU“Single Event Upset”.

Single Event Upset: Sự kiện đơn Upset.
vật lý trạng thái rắn.

Một số kiểu SEU viết tắt khác:

Slightly Enriched Uranium: Hơi giàu Uranium.

Special Evidence Unit: Đơn vị bằng chứng đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của SEU

SEU có nghĩa “Single Event Upset”, dịch sang tiếng Việt là “Sự kiện đơn Upset”.