SFC là gì? Nghĩa của từ sfc

SFC là gì?

SFC“Securities And Futures Commission” trong tiếng Anh.

SFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFC“Securities And Futures Commission”.

Securities And Futures Commission: Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai.
Tên cơ quan chính chủ của Hong Kong.

Một số kiểu SFC viết tắt khác:

System File Checker: Trình kiểm tra tệp hệ thống.

Giải thích ý nghĩa của SFC

SFC có nghĩa “Securities And Futures Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai”.