SFF là gì? Nghĩa của từ sff

SFF là gì?

SFF“Standard File Format” trong tiếng Anh.

SFF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFF“Standard File Format”.

Standard File Format: Định dạng tệp tiêu chuẩn.

Giải thích ý nghĩa của SFF

SFF có nghĩa “Standard File Format”, dịch sang tiếng Việt là “Định dạng tệp tiêu chuẩn”.