SFM là gì? Nghĩa của từ sfm

SFM là gì?

SFM“Switch to Facebook Mode” trong tiếng Anh.

SFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng SFM“Switch to Facebook Mode”.

Switch to Facebook Mode: Chuyển sang Chế độ Facebook.

Giải thích ý nghĩa của SFM

SFM có nghĩa “Switch to Facebook Mode”, dịch sang tiếng Việt là “Chuyển sang Chế độ Facebook”.